Dětský sen

 

Uluru 12/2014

Uluru 12/2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAul

česky

Dětský sen

Už jako malý chlapec jsem sníval, že jednou poznám svět. Kreslil jsem vzducholodě s tím, že až budu větší, tak si jednou takovou určitě sestrojím a obletím s ní celou naši zemi. Avšak víte, to jsou takové dětské sny jednoho kluka, co chodil do první třídy. Strejda jezdil „tirákem“ a já s napětím poslouchal jeho občasné vyprávění o zážitcích z cest mezi Evropou a orientem.

Když jsem získal „vůdčí list“ slíbil jsem si, že jednou podniknu nějakou opravdu dlouhou poznávací cestu. V té době bohužel chybělo ještě několik měsíců do otevření hranic, a tak mě napadlo, prozkoumat jako nejvzdálenější cíl od Prahy, dálněvýchodní Vladivostok. Protože mám rád historii, tak jsem tenkrát uvažoval o spojení mé cesty s návštěvou míst spojených s pobytem československých legií na konci první světové války.

Čas letí, já stárnu a sen o cestě kolem světa je stále nenaplněn. V prosinci 2013 se z ničeho nic v mém životě objevil zvláštní impuls, a to díky článku v motoristickém časopise o vozech Škoda, které byly v 80. letech exportovány i do USA a Kanady. Následně mě napadlo zjistit, jestli nějaká takováto škodovka ještě „žije“ a skutečně jsem našel člověka, který nabízel ojetou Škodu Rapid v Kanadě. Začal jsem s ním komunikovat a napadla mě ta bizarní myšlenka, že bych jeho vůz skutečně zakoupil a „po vlastní ose“ dovezl zpět do mateřské vlasti:-). Tato myšlenka mě nenechala na pokoji, jen jsem ji po několika dnech přehodnotil, a zakoupil starší vůz Škoda Rapid v ČR.  Dlužno přiznat, že v rozebraném stavu. Předchozí majitel ho chtěl zrenovovat, nakonec však zůstalo více méně jen u částečného rozebrání.

V době psaní tohoto textu (zima – jaro 2014) jsme již čtyři nadšenci(nakonec jsme ale jeli dva a po „chvilce“ jel a dojel někam sám…), neboť jsem touto myšlenkou na zámořské objevy „nakazil“ své známé, a tak renovujeme dva vozy, protože do jednoho bychom se nepobrali. Dáváme dohromady dva Rapidy, neboť jsem řekl, že ničím jiným než českým vozem Škoda se nejede a když škodovkou, tak jedině opět Rapidem. S tím nezbylo než souhlasit.

Odjezd na nevšední cestu kolem světa plánujeme na červen 2014. Ani jsem nečekal, že taková cesta zabere tolik času, prostředků a energie. Ale touha po poznání mě vede kupředu.

Při koupi map jsem úplně náhodou narazil na knihu Zdeňka Vacka „Škodovkou na Sněžku i kolem světa“ aneb příběh  B.J.Procházky – Dubé, který jedenáct let před startem Hanzelky a Zikmunda objel v sériové Škodě Rapid z 30. let svět. A tak vlastně navazuji na tradici Rapidů v cestách za dobrodružstvím. Dovolím si proto citovat motto z této knihy, se kterým se plně ztotožňuji:

„ Moderní Odyssea nemůže dnes býti uskutečněna ani pěšky, ani letadlem, ale jenom – autem. Jenom autem lze poznati celý svět, jakým skutečně je. Zatímco vlak proletí krajinou, letadlo jenom jako střela pronikne světem, a pěší poutník přichází na místo dávno na smrt znaven, než aby mohl pojímat první zážitky, je auto nepřekonatelným prostředkem, který nám zpřístupní celý svět.“

(Z propagace Petrova nakladatelství, 1938)

Na závěr bych rád připomenul několik výročí,  které si v roce dokončení naší cesty v letech 2014/15  připomínáme a kterým bych rád naší pouť zasvětil:

Především založení firmy Laurin&Klement  v roce 1895.  Společnost založili knihkupec Václav Klement (16. října 186813. srpna 1938) a Václav Laurin (27. září 18654. prosince 1930,  jehož 150 výročí narození si taktéž připomínáme.

Dále pak výroba vozidla Laurin & Klement A – „voiturette“ z roku 1905, považovaného za první automobil této továrny a v neposlední řadě i 27. červen 1925, den kdy firmu převzal koncern Škoda.

Tolik asi pro začátek,  nyní nezbývá než se pilně věnovat přípravě a poté vyrazit na nevšední výlet..:-)!

Ivan

Úvodní text je dnes už ne zcela přesný, cesta nebyla ani po třech letech dokončena a pod. nicméně záměrně nechávám neredigovaný, pro nastolení atmosféry doby, kdy, ač jsem si myslel, že všeobecný přehled nepostrádám, ve skutečnosti jsem o světě ještě skoro vůbec nic nevěděl…

english

A  Childhood dream

 

AROUND THE WORLD BY SKODA

A DIARY OF A CHILDHOOD DREAM AND A TRIP

 

My childhood dream

 

When I was small, I was dreaming about my trip around the world. I used to draw airships hoping that when I grow older I will build my own and fly around the world. However, you know that many small boys attending the 1st class have a similar dream. My uncle used to drive a lorry and I was thrilled to listen to his stories about the experiences of his trips between Europe and the Orient.

 

When I received my driving licence I promised myself to go for a really long tour one day. At that time there were several months before the opening of the borders so I got the idea to explore the furthest place from Prague -Vladivostok. I like history and therefore I was thinking to visit places related to the stay of the Czechoslovakian Legion at the end of the World War 1.

 

The time passes very quickly, I am getting older and my dream about the trip around the world has not come true yet. In December 2013 suddenly I got a strange idea while reading an article in a car magazine about Skoda cars which were exported to the USA and Canada in the 80′s. I wanted to find out if such a Skoda car exists and I really met a guy who was offering to sell a used Skoda Rapid in Canada. I started to communicate with him and a really bizzar idea came to my mind. I wanted to buy this car and bring it back to its „mother“ country ☺. I could not get rid of the idea. I only reconsidered it again and then I bought an old Skoda Rapid in the Czech Republic. Nevertheless, it was completely dismantled. The ex-owner planned to renovate it, however, it never happened.

 

At the time of writing this text (Winter – Spring 2014), we are already four enthusiasts as I have „infected“  my friends with the idea of „overseas discoveries“ and we have been renovating two vehicles because one would not be big enough for us. We are assembling two Rapids because I declared that we wouldn’t drive anything else but a Czech Skoda car. And if a Skoda car, then the only posibility is a Skoda Rapid. They could not but agree.

 

We are planning the departure for our extraordinary trip  for June 2014. I did not expect the trip to take so much time, money and energy. But desire is a strong motivation.

 

When buying the maps, by chance I found Zdenek Vacek´s book „Skodovkou na Snezku i kolem světa“ or a story about B.J. Prochazka –Dube who toured the Word with a Skoda Rapid from the 30´s eleven years before Hanzelka and Zikmund started their trip. Basically, I continue the tradition of the Rapid adventure tours . Let me quote the motto from the book that I really identify with:

„The modern odyssey can nowadays be realized neither on foot nor by plane, but only by car. The real world can be seen only when travelling by car. A train moves quickly through the countryside, a plane flies like a bullet through the space, a pilgrim comes to his destination death-tired, unable to feel the first impressions. A car is the only means that will make the whole world available to us.“

 

(From Petrov Publishing, 1938)

 

Finally, I would like to mention several anniversaries to be commemorated at the time of our trip completion in the years 2014-2015 and to which I would like to dedicate my trip:

 

First of all the foundation of Laurin & Klement in 1895. The company was founded by the bookseller Vaclav Klement (October 16, 1868 – August 13, 1938) and Vaclav Laurin ( September 27, 1865 –  December 4, 1930). We will mark its 150th anniversary.

 

Furthermore, the production of the Laurin & Klement A vehicle – “voiturette” from 1905, considered the first vehicle produced by the factory and last but not least, June 27, 1925 when the company was taken over by the Skoda Group.

 

Well, that much for the start, and now let us start the preparations for our extraordinary trip…

 

русский

Детская мечта

ВОКРУГ СВЕТА НА ШКОДЕ

ДНЕВНИК ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Моядетскаямечта

Когда я был маленький, я мечтал о путешествии вокруг света. Я часто рисовал воздушные корабли, лелея надежду, что когда я вырасту, я построю свой собственный и облечу весь мир. Однако все знают, что многие мальчики, достигшие хотя бы одного года, имеют похожие мечты. Мой дядя водил грузовик, и я с волнением слушал его истории о путешествиях между Европой и Востоком.

Когда я получил права, я пообещал себе совершить однажды длительное путешествие. В то время оставалось несколько месяцев до открытия границ, и я задумал исследовать самую дальнюю от Праги точку – Владивосток. Я люблю историю, и поэтому я думал посетить места, имеющие отношение к местам пребывания Чехословацкого Войска в конце Первой мировой войны.

Время летит, я становлюсь старше, а моя мечта о поездке вокруг света пока не осуществилась. В декабре 2013 я неожиданно подхватил причудливую идею, читая статью в журнале о машинах марки Skoda, которые были экспортированы в 80-е в США и Канаду. Я хотел выяснить, есть ли там сейчас машины этой марки, и я действительно нашел парня, который предлагал подержанную Skoda Rapid в Канаде. Я завязал с ним общение и мне на ум пришла совершенно фантастическая идея. Я хотел купить эту машину и привезти её обратно на её родину. Я не мог избавиться от этой идеи. Я просто пересмотрел её и затем купил старую Skoda Rapid в Чехии. Тем не менее, полностью разобранную. Прежний владелец хотел её отреставрировать, но этого, однако, так и не случилось.

Ко времени написания этого текста (зима-весна 2014), нас собралось уже четверо энтузиастов, так как я буквально заразил своих друзей идеей «заморских открытий», и сейчас мы реставрируем две машины, так как одна не будет достаточно вместительной для всех нас. Мы собираем два Рапида, потому как я объявил, что мы не поедем ни на чем другом, кроме как на чешской машине Шкода. А если Шкода, то единственная возможность – это Рапид. Им не оставалось ничего более, как согласиться.

Мы планируем отправление в наше необычайное путешествие в Июне 2014. Я не ожидал, что это потребует столько времени, денег и энергии. Но желание – сильнейшая мотивация.

Покупая карты, я случайно наткнулся на книгу Зденека Вацека Skodovkou na Snezku и okolo mnpa, рассказ о Б.Е. Прохазка-Дубэ, который объехал весь мир на Шкоде Рапид в 30-е годы, за одиннадцать лет до того, как Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд отправились в свое путешествие. В общем, я продолжаю традицию путешествий на Рапиде. Позвольте мне привести цитату из книги, которая полностью отражает мое мнение:

«Современная одиссея сегодня не может быть осуществлена ни на самолете, ни пешком, но только на машине. Настоящий мир можно увидеть только путешествуя на машине. Поезд двигается быстро по окрестностям, самолет летит как пуля в пространстве, путник достигает цели до смерти уставший, неспособный прочувствовать первые впечатления. Машина – единственное средство, которое делает весь мир доступным для нас.

(Издательство Петрова, 1938)